En folkekirkelig skoletjeneste for gymnasiet

Gymnasieloven

§ 1. Uddannelsen til studentereksamen … er studieforberedende og almendannende, og (som) giver grundlag for videregående uddannelse.

§ 2. Uddannelsen til studentereksamen er en 3-årig ungdomsuddannelse, som er målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, og som primært sigter mod videregående uddannelse. …

Stk. 2. Formålet med uddannelsen er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.

Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund, og til deres egen udvikling. Uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans.

§ 3. Uddannelsen til studentereksamen gennemføres med fokus på det almendannende og studieforberedende. Fagligheden er nært forbundet med sider af videnskabsfagene, og eleverne skal opnå almendannelse og studiekompetence inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab med henblik på at kunne gennemføre videregående uddannelse.

 Formål og ide

1

Gymnasiet er almendannende og studieforberedende med særlig vægt på studieforberedende kompetencer. Skoletjenesten ønsker at understøtte begge aspekter.

2

Skoletjenestens virke retter sig imod både lærer, elev og undervisningsmateriale.

3

En folkekirkelig skoletjeneste for gymnasiet er først og fremmest skoletjeneste, dvs. at dens virksomhed sker på gymnasiets præmisser med de til enhver tid gældende formål og bestemmelser.

4

En skoletjenestes formål er at give gymnasiet særlige muligheder for at udfolde dele af sit formål gennem et samarbejde med folkekirken. Det vil især sige et samarbejde, som

- styrker elevernes almene dannelse gennem en indefra-vinkel på kristendommen. Fx i autentiske situationer som gudstjenester, interviews med kirkeligt ansatte og teologer, besøg på steder, hvor der foregår kirkeligt arbejde, i oplevelser med kirkens særlige rum, kunst og musik samt i kristendommens dialog med andre livsholdninger.

- styrker undervisningens faglighed gennem foredrag med faglige specialister, undervisningsoplæg, kursusvirksomhed for lærere og en brugervenlig hjemmeside.

5

Samarbejdets indhold:

Læreren

- At tilbyde kurser i relation til folkekirken som samfundsinstitution, kulturinstitution og trossamfund, herunder kurser i folkekirkens trospraksis, læregrundlag og teologi

- At tilbyde teologiske, religionsfilosofiske og religionspædagogiske kurser (evt. samfundsaktuelle)

Eleven

- At give eleverne gode muligheder for at anvende folkekirken til feltarbejde

- At tilbyde klasser foredrag, dialogmøder og undervisningsmaterialer i relation til folkekirken i bred forstand, aktuelle såvel som fagspecifikke

Undervisningsmidler

- At tilbyde relevante undervisningsmaterialer i relation til folkekirken (i bred forstand).

- At tilbyde de nyeste tilbud og projekter via skoletjenestens hjemmeside og gennem samarbejde med diverse undervisningsportaler.

6                          

Hvilken ide har folkekirken med - og hvilken interesse har folkekirken i at oprette en gymnasial skoletjeneste?

- Folkekirken ønsker at være en del af et åbent, kritisk og demokratisk samfund.

- Folkekirken anser det kristne livs- og menneskesyn for at være et aktiv for elevens almene dannelse og for samfundets sammenhængskraft.

- Folkekirken ønsker at være et tilbud til gymnasiets faglige uddannelse derved, at kristendommen og den kristne kulturhistorie kan supplere faglige mål og kompetencemål i flere enkeltfag, (dansk, religion, psykologi, historie, samfundsfag, filosofi, fysik, biologi) samt i flerfaglige sammenhænge som fx AT.

- Folkekirken ønsker at bidrage til elevernes studiekompetencer ved at tilbyde:

- alternative undervisningsformer, der udfordrer eleverne til at samarbejde, at arbejde innovativt og at opnå overblik over svære problemstillinger med hjælp fra eksterne undervisere, foredragsholdere og institutioner.

- et kendskab både til Folkekirken som officiel institution, men også dens virke i frivilligt kulturelt og socialt arbejde, hvilket kan inspirere eleverne til at tænke innovativt og løsningsorienteret ift. aktuelle samfundsproblematikker i ansvarlighed over for medmennesket.