Etik og liv

Formål:

  • At give elevene indblik i forståelser af liv
  • At belyse etiske problemstillinger i vores omgang med liv
  • At fremme elevernes lyst og evne til at forholde sig til og deltage i en demokratiske debat om bioetiske spørgsmål  

Indhold:

I dette forløb får eleverne mulighed for at sætte sig ind i grundlæggende problemstillinger inden for bioetik. Gennem fagenes viden og metoder får eleverne indsigt i, hvordan den bioteknologisk forskning rummer den helt centrale problemstilling – hvad kan vi, og hvad bør vi? Hensigten er ikke at føre eleverne frem til specifikke domme, men først og fremmest at de bevidstgøres om de grundantagelser og menneskesyn, som mere eller mindre eksplicit er indlejret i forskellige fagtraditioner og forståelser af (det gode) liv. I forløbet kan indgå et foredrag om bioetik af Mickey Gjerris, der er medlem af Det etiske råd og ansat ved Københavns Universitet. Ønskes dette, kan man som lærer i Lyngby eller Rudersdal rette henvendelse til folkekirkens skoletjeneste i Kgs.Lyngby - Rudersdal

Send mail

Refleksionspunkter i forløbet:

  1. Hvordan fortolkes liv ud fra forskellige kulturoverleveringer? Eleverne præsenteres for en religiøs og en naturvidenskabelig fortælling, som forklaringsgrundlag: I religion kan spørgsmålet undersøges ud fra en nærlæsning af skabelsesberetningen i Første Mosebog, kap. 1 og 2. I biologi kan spørgsmålet undersøges ud fra en biologisk forklaringsmodel, der danner afsæt i en kemisk hypotese. Se under materialer.
  2. Hvilken faglighed er relevant at bringe i spil for at kunne vurdere bioetiske dilemmaer? I filosofi kan elevernes introduceres til pligt- og nyttefilosofien. Under materialer henvises til undervisningsmaterialet ”Liv og magt”, der har en kort introduktion. Eleverne arbejder med en case, som skal anskues ud fra de to etiske positioner, som kan udledes af henholdsvis pligt- og nyttefilosofien. I dansk kan to artikler af henholdsvis Lone Frank og Mickey Gjerris gøres til genstand for analyse. Teksternes hovedsynspunkter og stilistiske virkemidler kan undersøges, som led i argumentationen. Og teksterne kan stilles op over for hinanden i en diskursanalyse. Analysen kan evt. munde ud i en overordnet diskussion om objektivet, værdineutralitet eller værdiåbenhed som ideal inden for forskning. Se henvisninger under materialer.
  3. Hvad er det enkelte individs rolle og opgave i forhold til at tage stilling til og ansvar for bioetiske problemstillinger? I filosofi eller religion kan undervisningsmaterialet ”Liv og magt” anvendes til en indføring i begrebssondringen etisk agent, etisk subjekt og etisk objekt som ramme for at diskutere rettigheder og ansvar. Disse roller eller positioner ligger imidlertid ikke fast, men tildeles forskellige pladser i fællesskabet inden for henholdsvis antropocentrismen, sentientismen, biocentrismen og økocentrismen. Eleverne kan i matrixgrupper behandle det samme etiske dilemma, men ud fra en af disse specifikke grundlæggende forståelser; og herefter i fremlæggelserne på tværs af grupperne få indblik i, hvordan disse positioner flytter sig afhængigt af de grundlæggende antagelser, der gøres om liv og verden.    

Materiale:

Skabelsesberetninger:

Videnskabsteori og bioetiske positioner:

Fag

Religion, biologi, filosofi og dansk. Kan tilrettelægges som et flerfagligt samarbejde eller som korte enkeltfaglige forløb.

Hvordan indgår forløbets indhold i de faglige mål?:

Religion

Med forløbet Etik og liv kan bioetiske problemstillinger belyses ud fra en eller flere religioners menneskesyn. Der kan tages udgangspunkt i religiøse kildetekster, der danner grundlag for, hvordan vi bør handle over for levende væsener; både ud fra en religiøs selvforståelse og ud fra sekulære, herunder religionskritiske, synvinkler. I den forbindelse kan der stilles skarpt på de dilemmaer, der kan opstå i forholdet mellem religion og moderne samfund i en global kontekst. 

Biologi

Forløbet Etik og liv bidrager til viden om menneskets forståelse af sig selv – som biologisk organisme. Med baggrund i de tilgange, der kommer i spil, når religionsfaget og/eller filosofifaget inddrages kan andre skabelsesopfattelser samt mennesket som samfundsborger – udfoldes. Det flerfaglige blik understøtter læreplanens formålsbeskrivelse, ”at eleverne opnår biologisk indsigt og udvikler ansvarlighed for sig selv og for andre levende organismer”. 

Filosofi

Forløbet Etik og liv vil understøtte læreplanens formål, at ruste eleverne til at ”genkende og redegøre for samt vurdere etiske problemstillinger” samt at kunne ”skelne mellem forskellige vidensformer, sådan som de gør sig gældende på tværs af og inden for de forskellige fag og videnskabsområder”.  

Dansk

Forløbet Etik og liv har til formål at skærpe en kritisk-analytiske læsning af opinionsartikler gennem arbejde med genrebevidsthed af ikke-fiktive tekster. Herunder kan inddrages analyse af hovedsynspunkter, brug af stilistiske virkemidler som led i tekstens argumentation samt en diskursanalyse. 


Foredrag

I forløbet kan indgå et foredrag om bioetik af Mickey Gjerris, der er medlem af Det etiske råd og ansat ved Københavns Universitet


Henvendelse til konsulent og gymnasielærer Rikke Winch

4128 1114

Send mail